Cấu trúc của hệ thống văn hóa

Thumbnail

Văn hóa của người Bố Y ở Việt Nam

Cấu trúc của hệ thống văn hóa

Lâu nay, chưa có một mô hình hệ thống văn hóa đầy đủ và thuyết phục cho người Bố Y. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra những mô hình khác nhau dựa trên nghiên cứu của mình. GS. Trần Ngọc Thêm [32], ví dụ, đã chia văn hóa thành 4 thành tố cơ bản như sau:

  1. Văn hóa nhận thức: Nhận thức về vũ trụ và nhận thức về con người.
  2. Văn hóa tổ chức đời sống: Tổ chức đời sống tập thể (nông thôn, quốc gia, đô thị) và cá nhân/sinh hoạt văn hóa (tín ngưỡng, phong tục tập quán, lễ hội…).
  3. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên: Tận dụng và đối phó với môi trường tự nhiên.
  4. Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội: Giao lưu văn hóa, dung hợp và ứng phó với môi trường xã hội.

Giáo sư Đào Duy Anh [^1^] lại chia văn hoá Việt Nam thành ba bộ phận cấu thành: Kinh tế sinh hoạt, Xã hội sinh hoạt và Tri thức sinh hoạt.

Trong luận văn này, chúng tôi tập trung phân tích và giới thiệu về 2 thành tố văn hóa cơ bản: Văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Các thành phần khác như văn hóa xã hội và hoạt động kinh tế sẽ được giới thiệu sơ lược như cơ sở cho việc phân tích, giới thiệu về văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của dân tộc Bố Y.

Image
Caption: Một hình ảnh minh họa cho văn hóa của người Bố Y

[^1^]: Đào Duy Anh, Việt Nam văn hóa sử cương.