Trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Bài 13 – Cơ sở dữ liệu quan hệ làm bài tập Tin học lớp 11

Thumbnail

Trong môn Tin học lớp 11, học sinh cần nắm vững kiến thức về cơ sở dữ liệu quan hệ để làm bài tập. Để giúp các bạn dễ dàng hiểu và làm bài tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở dữ liệu quan hệ trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Giải bài tập Tin học lớp 11 Bài 13: Cơ sở dữ liệu quan hệ

Trong kì thi tốt nghiệp, học sinh được đánh số báo danh và có thể thi một số môn học. Các học sinh sẽ được chia vào các phòng thi có số thứ tự, và sau khi thi sẽ được chấm điểm với các môn học đã đăng kí thi. Hãy đề xuất một số bảng dữ liệu và các trường làm khoá chính và khoá ngoài cho các bảng này.

Lời giải

Dựa trên yêu cầu của bài toán, chúng ta có thể đề xuất các bảng dữ liệu và các trường làm khoá chính và khoá ngoài như sau:

 • Bảng HocSinh:

  • Trường: Mã số báo danh, Họ tên, Ngày sinh, Địa chỉ
  • Khoá chính: Mã số báo danh
  • Khoá ngoài: Không có
 • Bảng MonHoc:

  • Trường: Tên môn học, Mã môn học
  • Khoá chính: Mã môn học
  • Khoá ngoài: Không có
 • Bảng PhongThi:

  • Trường: Mã phòng thi, Tên phòng thi
  • Khoá chính: Mã phòng thi
  • Khoá ngoài: Không có
 • Bảng ThiSinh_MonHoc:

  • Trường: Mã số báo danh, Mã môn học
  • Khoá chính: Mã số báo danh, Mã môn học
  • Khoá ngoài: Mã số báo danh tham chiếu đến bảng HocSinh, Mã môn học tham chiếu đến bảng MonHoc
 • Bảng KetQuaThi:

  • Trường: Mã số báo danh, Mã môn học, Mã phòng thi, Điểm thi
  • Khoá chính: Mã số báo danh, Mã môn học, Mã phòng thi
  • Khoá ngoài:
   • Mã số báo danh tham chiếu đến bảng HocSinh
   • Mã môn học tham chiếu đến bảng MonHoc
   • Mã phòng thi tham chiếu đến bảng PhongThi

Nhớ rằng, trong bảng ThiSinh_MonHoc, ta cần sử dụng một tập hợp các trường (Mã số báo danh, Mã môn học) làm khoá chính, vì một thí sinh có thể đăng kí thi nhiều môn học khác nhau. Còn trong bảng KetQuaThi, ta cần sử dụng một tập hợp các trường (Mã số báo danh, Mã môn học, Mã phòng thi) làm khoá chính, vì một thí sinh có thể thi cùng một môn học ở nhiều phòng thi khác nhau.