Bài viết

Ung thư hóa trị và dược lý - Một giai đoạn nghiên cứu về tính an toàn và dược động học của curcumin có tính sinh học cao (Theracurmin®) ở bệnh nhân ung thư
28/03/2019

Ung thư hóa trị và dược lý - Một giai đoạn nghiên cứu về tính an toàn và dược động học của curcumin có tính sinh học cao (Theracurmin®) ở bệnh nhân ung thư

Viết bởi ReadyQ / 0 bình luận

Cancer Chemotherapy and Pharmacology

A phase I study investigating the safety and pharmacokinetics of highly bioavailable curcumin (Theracurmin®) in cancer patients

Authors: Masashi Kanai, Yoshihiko Otsuka, Kazunori Otsuka, Maremi Sato, Takafumi Nishimura, Yukiko Mori, Michiya Kawaguchi, Etsuro Hatano, Yuzo Kodama, Shigemi Matsumoto, Yoshiki Murakami, Atsushi, Imaizumi, Tsutomu Chiba, Jun Nishihira, Hiroyuki Shibata.

Abstract

Background

A growing number of preclinical studies have demonstrated that curcumin could be a promising anticancer drug; however, poor bioavailability has been the major obstacle for its clinical application. To overcome this problem, we developed a new form of curcumin (Theracurmin®) and reported high plasma curcumin levels could be safely achieved after a single administration of Theracurmin® in healthy volunteers. In this study, we aimed to evaluate the safety of repetitive administration of Theracurmin® in cancer patients.

Methods

Pancreatic or biliary tract cancer patients who failed standard chemotherapy were eligible for this study. Based on our previous pharmacokinetic study, we selected Theracurmin® containing 200 mg of curcumin (Level 1) as a starting dose, and the dose was safely escalated to Level 2, which contained 400 mg of curcumin. Theracurmin® was orally administered every day with standard gemcitabine-based chemotherapy. In addition to safety and pharmacokinetics data, NF-κB activity, cytokine levels, efficacy, and quality-of-life score were evaluated.

Results

Ten patients were assigned to level 1 and six were to level 2. Peak plasma curcumin levels (median) after Theracurmin® administration were 324 ng/mL (range, 47–1,029 ng/mL) at Level 1 and 440 ng/mL (range, 179–1,380 ng/mL) at Level 2. No unexpected adverse events were observed and 3 patients safely continued Theracurmin® administration for >9 months.

Conclusions

Repetitive systemic exposure to high concentrations of curcumin achieved by Theracurmin®did not increase the incidence of adverse events in cancer patients receiving gemcitabine-based chemotherapy.

Keywords

Curcumin Bioavailability Theracurmin® Gemcitabine Pancreatic cancer

Notes

Acknowledgments

We thank Kazuyuki Miura and Megumi Horikawa for their contributions to data management and Yasuko Nakagawa for her contribution to sample collection and preparation. This work was supported by a Grant-in-Aid from the Japan Society for the Promotion of Science (24590655) and the Japanese Research Foundation for Clinical Pharmacology.

Conflicts of interest

A. Imaizumi is a consultant to Theravalues Corporation, and Y. Otsuka is an employee of Theravalues Corporation.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ung thư hóa trị và dược lý

Một giai đoạn nghiên cứu điều tra về tính an toàn và dược động học của curcumin có tính sinh học cao (Theracurmin®) ở bệnh nhân ung thư

Tác giả: Masashi Kanai, Yoshihiko Otsuka, Kazunori Otsuka, Maremi Sato, Takafumi Nishimura, Yukiko Mori, Michiya Kawaguchi, Etsuro Hatano, Yuzo Kodama, Shigemi Matsumoto, Yoshiki Murakami, Atsushi, Imaizumi, Tsutomu Chiba, Jun Nishihira, Hiroyuki Shibata.

Tổng quan

Ngày càng nhiều nghiên cứu tiền lâm sàng đã chứng minh rằng chất curcumin có thể là một loại thuốc chống ung thư đầy triển vọng; tuy nhiên, sinh khả dụng kém là trở ngại lớn cho ứng dụng lâm sàng của nó. Để khắc phục vấn đề này, chúng tôi đã phát triển một dạng curcumin mới (Theracurmin®) và báo cáo mức độ curcumin huyết tương cao có thể đạt được một cách an toàn sau một lần sử dụng Theracurmin® ở những tình nguyện viên khỏe mạnh. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhằm mục đích đánh giá sự an toàn của việc sử dụng Theracurmin® lặp đi lặp lại ở bệnh nhân ung thư.

Phương pháp

Bệnh nhân ung thư tuyến tụy hoặc đường mật thất bại trong hóa trị liệu tiêu chuẩn đã đủ điều kiện cho nghiên cứu này. Dựa trên nghiên cứu dược động học trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã chọn Theracurmin® chứa 200 mg curcumin (Cấp độ 1) làm liều khởi đầu và liều được nâng lên một cách an toàn đến Cấp độ 2, chứa 400 mg curcumin. Theracurmin® được dùng bằng đường uống mỗi ngày với hóa trị liệu dựa trên gemcitabine tiêu chuẩn. Ngoài dữ liệu về an toàn và dược động học, hoạt động của NF-κB, nồng độ cytokine, hiệu quả và điểm chất lượng cuộc sống đã được đánh giá.

Các kết quả

Mười bệnh nhân được chỉ định ở cấp 1 và sáu là cấp độ 2. Mức curcumin huyết tương tối đa (trung vị) sau khi dùng Theracurmin® là 324 ng / mL (phạm vi, 47 Nott1,029 ng / mL) ở Cấp 1 và 440 ng / mL (phạm vi , 179 Vang1.380 ng / mL) ở Cấp độ 2. Không có tác dụng phụ bất ngờ nào được quan sát và 3 bệnh nhân tiếp tục sử dụng Theracurmin® một cách an toàn trong 9 tháng.

Kết luận

Phơi nhiễm hệ thống lặp đi lặp lại với nồng độ curcumin cao đạt được bởi Theracurmin®did ​​không làm tăng tỷ lệ các tác dụng phụ ở bệnh nhân ung thư được hóa trị liệu dựa trên gemcitabine.

Từ khóa

Curcumin Sinh khả dụng Theracurmin® Gemcitabine Ung thư tuyến tụy

Ghi chú

Lời cảm ơn

Chúng tôi cảm ơn Kazuyuki Miura và Megumi Horikawa vì những đóng góp của họ cho việc quản lý dữ liệu và Yasuko Nakagawa vì những đóng góp của cô cho việc thu thập và chuẩn bị mẫu. Công trình này được hỗ trợ bởi một khoản tài trợ từ Hiệp hội khuyến khích khoa học Nhật Bản (24590655) và Quỹ nghiên cứu dược lý lâm sàng Nhật Bản.

Xung đột lợi ích

A. Imaizumi là một nhà tư vấn cho Theravalues ​​Corporation và Y. Otsuka là một nhân viên của Theravalues ​​Corporation.

- Dược sĩ Sơn Điền Trung (Tổng hợp và dịch)-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

References

1. Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, Filiberti A, Flechtner H, Fleishman SB, de Haes JC et al (1993) The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst 85:365–376 PubMed CrossRef Google Scholar

2. Ali S, Ahmad A, Banerjee S, Padhye S, Dominiak K, Schaffert JM, Wang Z, Philip PA, Sarkar FH (2010) Gemcitabine sensitivity can be induced in pancreatic cancer cells through modulation of miR-200 and miR-21 expression by curcumin or its analogue CDF. Cancer Res 70:3606–3617 PubMed CrossRef Google Scholar

3. Bansal SS, Goel M, Aqil F, Vadhanam MV, Gupta RC (2011) Advanced drug delivery systems of curcumin for cancer chemoprevention. Cancer Prev Res (Phila) 4:1158–1171 PubMed CrossRef Google Scholar

4. Bisht S, Feldmann G, Soni S, Ravi R, Karikar C, Maitra A (2007) Polymeric nanoparticle-encapsulated curcumin (“nanocurcumin”): a novel strategy for human cancer therapy. J Nanobiotechnol 5:3 PubMed CrossRef Google Scholar

5. Burris HA 3rd, Moore MJ, Andersen J, Green MR, Rothenberg ML, Modiano MR, Cripps MC, Portenoy RK, Storniolo AM, Tarassoff P, Nelson R, Dorr FA, Stephens CD, Von Hoff DD (1997) Improvements in survival and clinical benefit with gemcitabine as first-line therapy for patients with advanced pancreas cancer: a randomized trial. J Clin Oncol 15:2403–2413 PubMed CrossRef Google Scholar

6. Cheng AL, Hsu CH, Lin JK, Hsu MM, Ho YF, Shen TS, Ko JY, Lin JT, Lin BR, Ming-Shiang W, Yu HS, Jee SH, Chen GS, Chen TM, Chen CA, Lai MK, Pu YS, Pan MH, Wang YJ, Tsai CC, Hsieh CY (2001) Phase I clinical trial of curcumin, a chemopreventive agent, in patients with high-risk or pre-malignant lesions. Anticancer Res 21:2895–2900 PubMed Google Scholar

7. Cho JW, Lee KS, Kim CW (2007) Curcumin attenuates the expression of IL-1beta, IL-6, and TNF-alpha as well as cyclin E in TNF-alpha-treated HaCaT cells; NF-kappaB and MAPKs as potential upstream targets. Int J Mol Med 19:469–474 PubMed Google Scholar

8. Corson TW, Crews CM (2007) Molecular understanding and modern application of traditional medicines: triumphs and trials. Cell 130:769–774 PubMed CrossRef Google Scholar

9. Das RK, Kasoju N, Bora U (2010) Encapsulation of curcumin in alginate-chitosan-pluronic composite nanoparticles for delivery to cancer cells. Nanomedicine 6:153–160 PubMed CrossRef Google Scholar

10. Dhillon N, Aggarwal BB, Newman RA, Wolff RA, Kunnumakkara AB, Abbruzzese JL, Ng CS, Badmaev V, Kurzrock R (2008) Phase II trial of curcumin in patients with advanced pancreatic cancer. Clin Cancer Res 14:4491–4499 PubMed CrossRef Google Scholar

11. Du B, Jiang L, Xia Q, Zhong L (2006) Synergistic inhibitory effects of curcumin and 5-fluorouracil on the growth of the human colon cancer cell line HT-29. Chemotherapy 52:23–28 PubMed CrossRef Google Scholar

12. Epelbaum R, Schaffer M, Vizel B, Badmaev V, Bar-Sela G (2010) Curcumin and gemcitabine in patients with advanced pancreatic cancer. Nutr Cancer 62:1137–1141 PubMed CrossRef Google Scholar

13. Fabre JM, Burgel JS, Navarro F, Boccarat G, Lemoine C, Domergue J (1999) Delayed gastric emptying after pancreaticoduodenectomy and pancreaticogastrostomy. Eur J Surg 165:560–565 PubMed CrossRef Google Scholar

14. Fayers P, Aaronson N, Bjordal K, Groenvoold M, Curran D (2001) Bottomley A (2001) EORTC QLQ-C30 Scoring Manual, 3rd edn. European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Brussels Google Scholar

15. Fox E, Curt GA, Balis FM (2002) Clinical trial design for target-based therapy. Oncologist 7:401–409 PubMed CrossRef Google Scholar

16. Gescher AJ (2012) Dose escalation and pharmacokinetic study of nanoparticle curcumin… by Kanai et al., CCP 69:65–70, 2012. Cancer Chemother Pharmacol 70:487 PubMed CrossRef Google Scholar

17. Gupta A, Vij G, Sharma S, Tirkey N, Rishi P, Chopra K (2009) Curcumin, a polyphenolic antioxidant, attenuates chronic fatigue syndrome in murine water immersion stress model. Immunobiology 214:33–39 PubMed CrossRef Google Scholar

18. Ireson C, Orr S, Jones DJ, Verschoyle R, Lim CK, Luo JL, Howells L, Plummer S, Jukes R, Williams M, Steward WP, Gescher A (2001) Characterization of metabolites of the chemopreventive agent curcumin in human and rat hepatocytes and in the rat in vivo, and evaluation of their ability to inhibit phorbol ester-induced prostaglandin E2 production. Cancer Res 61:1058–1064 PubMed Google Scholar

19. Kanai M, Imaizumi A, Otsuka Y, Sasaki H, Hashiguchi M, Tsujiko K, Matsumoto S, Ishiguro H, Chiba T (2012) Dose-escalation and pharmacokinetic study of nanoparticle curcumin, a potential anticancer agent with improved bioavailability, in healthy human volunteers. Cancer Chemother Pharmacol 69:65–70 PubMed CrossRef Google Scholar

20. Kanai M, Matsumoto S, Otsuka Y, Fukuda M, Imaizumi A (2012) In response. Cancer Chemother Pharmacol 70:489 CrossRef Google Scholar

21. Kanai M, Yoshimura K, Asada M, Imaizumi A, Suzuki C, Matsumoto S, Nishimura T, Mori Y, Masui T, Kawaguchi Y, Yanagihara K, Yazumi S, Chiba T, Guha S, Aggarwal BB (2011) A phase I/II study of gemcitabine-based chemotherapy plus curcumin for patients with gemcitabine-resistant pancreatic cancer. Cancer Chemother Pharmacol 68:157–164 PubMed CrossRef Google Scholar

22. Kanai M, Yoshimura K, Tsumura T, Asada M, Suzuki C, Niimi M, Matsumoto S, Nishimura T, Nitta T, Yasuchika K, Taura K, Mori Y, Hamada A, Inoue N, Tada S, Yanagihara K, Yazumi S, Osaki Y, Chiba T, Ikai I, Fukushima M, Uemoto S, Hatano E (2010) A multi-institution phase II study of gemcitabine/S-1 combination chemotherapy for patients with advanced biliary tract cancer. Cancer Chemother Pharmacol 67:1429–1434 PubMed CrossRef Google Scholar

23. Kunnumakkara AB, Guha S, Krishnan S, Diagaradjane P, Gelovani J, Aggarwal BB (2007) Curcumin potentiates antitumor activity of gemcitabine in an orthotopic model of pancreatic cancer through suppression of proliferation, angiogenesis, and inhibition of nuclear factor-kappaB-regulated gene products. Cancer Res 67:3853–3861 PubMed CrossRef Google Scholar

24. Li L, Aggarwal BB, Shishodia S, Abbruzzese J, Kurzrock R (2004) Nuclear factor-kappaB and IkappaB kinase are constitutively active in human pancreatic cells, and their down-regulation by curcumin (diferuloylmethane) is associated with the suppression of proliferation and the induction of apoptosis. Cancer 101:2351–2362 PubMed CrossRef Google Scholar

25. Li L, Braiteh FS, Kurzrock R (2005) Liposome-encapsulated curcumin: in vitro and in vivo effects on proliferation, apoptosis, signaling, and angiogenesis. Cancer 104:1322–1331 PubMed CrossRef Google Scholar

26. LoTempio MM, Veena MS, Steele HL, Ramamurthy B, Ramalingam TS, Cohen AN, Chakrabarti R, Srivatsan ES, Wang MB (2005) Curcumin suppresses growth of head and neck squamous cell carcinoma. Clin Cancer Res 11:6994–7002 PubMed CrossRef Google Scholar

27. Marczylo TH, Verschoyle RD, Cooke DN, Morazzoni P, Steward WP, Gescher AJ (2007) Comparison of systemic availability of curcumin with that of curcumin formulated with phosphatidylcholine. Cancer Chemother Pharmacol 60:171–177 PubMed CrossRef Google Scholar

28. Meyers CA, Albitar M, Estey E (2005) Cognitive impairment, fatigue, and cytokine levels in patients with acute myelogenous leukemia or myelodysplastic syndrome. Cancer 104:788–793 PubMed CrossRef Google Scholar

29. Morimoto T, Sunagawa Y, Fujita M, Hasegawa K (2010) Novel heart failure therapy targeting transcriptional pathway in cardiomyocytes by a natural compound, curcumin. Circ J 74:1059–1066 PubMed CrossRef Google Scholar

30. Osoba D, Rodrigues G, Myles J, Zee B, Pater J (1998) Interpreting the significance of changes in health-related quality-of-life scores. J Clin Oncol 16:139–144 PubMed Google Scholar

31. Pelzer U, Schwaner I, Stieler J, Adler M, Seraphin J, Dorken B, Riess H, Oettle H (2011) Best supportive care (BSC) versus oxaliplatin, folinic acid and 5-fluorouracil (OFF) plus BSC in patients for second-line advanced pancreatic cancer: a phase III-study from the German CONKO-study group. Eur J Cancer 47:1676–1681 PubMed CrossRef Google Scholar

32. Pfeiffer E, Hoehle SI, Walch SG, Riess A, Solyom AM, Metzler M (2007) Curcuminoids form reactive glucuronides in vitro. J Agric Food Chem 55:538–544 PubMed CrossRef Google Scholar

33. Sasaki H, Sunagawa Y, Takahashi K, Imaizumi A, Fukuda H, Hashimoto T, Wada H, Katanasaka Y, Kakeya H, Fujita M, Hasegawa K, Morimoto T (2011) Innovative preparation of curcumin for improved oral bioavailability. Biol Pharm Bull 34(5):660-665 Google Scholar

34. Sato A, Kudo C, Yamakoshi H, Uehara Y, Ohori H, Ishioka C, Iwabuchi Y, Shibata H (2011) Curcumin analog GO-Y030 is a novel inhibitor of IKKbeta that suppresses NF-kappaB signaling and induces apoptosis. Cancer Sci 102:1045–1051 PubMed CrossRef Google Scholar

35. Seruga B, Zhang H, Bernstein LJ, Tannock IF (2008) Cytokines and their relationship to the symptoms and outcome of cancer. Nat Rev Cancer 8:887–899 PubMed CrossRef Google Scholar

36. Shaikh J, Ankola DD, Beniwal V, Singh D, Kumar MN (2009) Nanoparticle encapsulation improves oral bioavailability of curcumin by at least 9-fold when compared to curcumin administered with piperine as absorption enhancer. Eur J Pharm Sci 37:223–230 PubMed CrossRef Google Scholar

37. Sharma RA, Euden SA, Platton SL, Cooke DN, Shafayat A, Hewitt HR, Marczylo TH, Morgan B, Hemingway D, Plummer SM, Pirmohamed M, Gescher AJ, Steward WP (2004) Phase I clinical trial of oral curcumin: biomarkers of systemic activity and compliance. Clin Cancer Res 10:6847–6854 PubMed CrossRef Google Scholar

38. Sharma RA, Gescher AJ, Steward WP (2005) Curcumin: the story so far. Eur J Cancer 41:1955–1968 PubMed CrossRef Google Scholar

39. Strimpakos AS, Sharma RA (2008) Curcumin: preventive and therapeutic properties in laboratory studies and clinical trials. Antioxid Redox Signal 10:511–545 PubMed CrossRef Google Scholar

40. Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA, Dahlin CM, Blinderman CD, Jacobsen J, Pirl WF, Billings JA, Lynch TJ (2010) Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 363:733–742 PubMed CrossRef Google Scholar

41. Uddin S, Hussain AR, Manogaran PS, Al-Hussein K, Platanias LC, Gutierrez MI, Bhatia KG (2005) Curcumin suppresses growth and induces apoptosis in primary effusion lymphoma. Oncogene 24:7022–7030 PubMed CrossRef Google Scholar

42. Vareed SK, Kakarala M, Ruffin MT, Crowell JA, Normolle DP, Djuric Z, Brenner DE (2008) Pharmacokinetics of curcumin conjugate metabolites in healthy human subjects. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 17:1411–1417 PubMed CrossRef Google Scholar

43. Xu Y, Ku BS, Yao HY, Lin YH, Ma X, Zhang YH, Li XJ (2005) The effects of curcumin on depressive-like behaviors in mice. Eur J Pharmacol 518:40–46 PubMed CrossRef Google Scholar

Các tin khác

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Hotline
0888806969